شما اینجا هستید

قوانین داخلی

تصویر منا فرهنگ

قوانین مسابقات رنکینگ کشوری 1392

  • انجام مسابقات باید طبق قوانین ذیل به تصویب انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد :
  • مسابقه باید در زمان و تاریخ تعیین شده برگزار شود و در صورت عدم برگزاری در تاریخ و زمان تعیین شده در سایت رسمی انجمن و همچنین تراکت, به هر دلیلی باعث محرومیت یکساله آن استان ازبرگزاری مسابقات رسمی انجمن دارت کشوروهمچنین درج نمره منفی در پرونده عملکرد آن استان خواهد شد.
تصویر منا فرهنگ

اساسنامه لیگ تیمی فصل 93-92

امروزه برگزاری مسابقات لیگ باشگاه هابه عنوان یکی از اقدامات مهم و مؤثر برای پیشبرد ورزش قهرمانی در کشورها مطرح میباشد تا از این طریق ضمن جلب حمایت و ترغیب باشگاه ها ودسته جات آزاد به فعالیت در رشته مورد نظر، انگیزه لازم برای فعالیت منظم و مستمر تیم ها وافزایش توانمندی در ورزشکاران فراهم شود.

تصویر منا فرهنگ

اساسنامه لیگ انفرادی فصل 93-92

اهداف

  1. توسعه و ترویج ورزش دارت به عنوان یک رشته ورزشی همگانی و مردمی
  2. تقویت فعالیت های ورزشی در کشور و توسعه رقابت های سالم بین ورزشکاران این رشته و همگانی نمودن ورزش دارت
Subscribe to RSS - قوانین داخلی